ចុះឈ្មោះដើម្បីបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Oklahoma

របៀបចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Oklahoma

ការចុះឈ្មោះអនឡាញគឺមិនមានទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ន។ ស្វែងយល់របៀបផ្សេងៗដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅ គេហទំព័របោះឆ្នោតរដ្ឋរបស់ Oklahoma (ជាភាសាអង់គ្លេស)

ថ្ងៃផុតកំណត់ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Oklahoma

  • ថ្ងៃផុតកំណត់ចុះឈ្មោះតាមសំបុត្រ៖ ត្រូវតែបានបោះតែមប្រៃសណីយ៍ 25 ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត
  • ថ្ងៃផុតកំណត់ការចុះឈ្មោះដោយមកផ្ទាល់៖ 25 ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត

ររបៀបពិនិត្យមើលការចុះឈ្មោះឣ្នកបោះឆ្នោតរបស់ឣ្នក

អ្នកអាចបញ្ជាក់ស្ថានភាពការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតរបស់អ្នកនៅលើ គេហទំព័របោះឆ្នោតរដ្ឋរបស់ Oklahoma (ជាភាសាអង់គ្លេស)

របៀបផ្សេងៗទៀតដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Oklahoma

ភាសាពីបញ្ជីទម្លាក់ចុះនៅខាងក្រោម។

ត្រឡប់ក្រោយ