រំលងចូលទៅមាតិកាសំខាន់

គេហទំព័រផ្លូវការប្រើប្រាស់ .gov
គេហទំព័រ .gov ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អង្គការរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក

គេហទំព័រ .gov ដែលមានសុវត្ថិភាព ប្រើប្រាស់ HTTPS
( ) or https:// ដែលមានរូបកូនសោរមានន័យថាអ្នកបានភ្ជាប់ដោយមានសុវត្ថិភាពទៅនឹងគេហទំព័រ .gov ហើយ។ ចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អ្នកតែនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការដែលមានសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណោះ។

ចុះឈ្មោះដើម្បីបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Puerto Rico

របៀបចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Puerto Rico

ចុះឈ្មោះដោយមកផ្ទាល់នៅឯការិយាល័យបោះឆ្នោតក្នុងមូលដ្ឋាន។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរបៀបចុះឈ្មោះនៅលើ គេហទំព័របោះឆ្នោតរបស់ Puerto Rico (ជាភាសាអង់គ្លេស)

ថ្ងៃផុតកំណត់ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Puerto Rico

  • ថ្ងៃផុតកំណត់ការចុះឈ្មោះដោយមកផ្ទាល់៖ 50 ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត

ររបៀបពិនិត្យមើលការចុះឈ្មោះឣ្នកបោះឆ្នោតរបស់ឣ្នក

អ្នកអាចបញ្ជាក់ស្ថានភាពការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតរបស់អ្នកនៅលើ គេហទំព័របោះឆ្នោតរដ្ឋរបស់ Puerto Rico (ជាភាសាអង់គ្លេស)

ត្រឡប់ក្រោយ