Ha'did77l77[ i'ii'n77[ biniiy4 Washington

Hait'1o i'ii'n77[ biniiy4 ha'dil'88h Washington

I'ii'n77[ biniiy4 ha'dilne' bee nihoolzh77sh Washington

  • B44sh [ich7'ii bee ha'd7l44hgo koj8' b1 ah00t'i': Dam0o biisk3n7, T1diin d00 ba'aan t'11[1'7 Gh22j8', Naadiin d00 ba'aan naadiiin naakig00 yihah
  • Naaltsoos nin1h1jeehd00 ha'd7l44hgo koj8' b1 ah00t'i': Kwe'4 yoo[k11[go n7didooltsos Dam0o biisk3n7, T1diin d00 ba'aan t'11[1'7 Gh22j8', Naadiin d00 ba'aan naadiiin naakig00 yihah
  • I'ii'n77[ biniiy4 yah ajigh11hgo ha'dilne' bee nihoolzh77sh Dam0o naakiij9, Tseeb77 N7[ch'ihts'0s7, Naadiin d00 ba'aan naadiiin naakig00 yihah

Hait'1o i'ii'n77[ biniiy4 hazh'dii['88h7g77 han7t1h %state_name%

I'ii'n77[ biniiy4 ha'dinila1g77 b7na'7d7[kidgo koj8' hod77lnih hahoodzoh bee w0j7h7g77 i'ii'n77[ biwebsitegi <Bilag1ana k'ehj7>

N1t'33'