Magparehistro para bumoto sa Arizona

Paano magparehistro para bumoto sa Arizona

Mga deadline ng pagpaparehistro ng botante sa Arizona

  • Deadline ng pagpaparehistro sa online 29 araw bago ang Araw ng Eleksyon
  • Deadline ng pagpaparehistro sa pamamagitan ng koreo Dapat na naka-postmark 29 araw bago ang Araw ng Eleksyon
  • Deadline ng personal na pagpaparehistro 29 araw bago ang Araw ng Eleksyon

Paano i-tsek ang inyong rehistrasyon ng botante

Maaari ninyong kumpirmahin ang istado ng inyong rehistrasyon ng botante sa website ng eleksyon ng estado ng Arizona (sa Ingles).

Bumalik