Magparehistro para bumoto sa Michigan

Paano magparehistro para bumoto sa Michigan

Mga deadline ng pagpaparehistro ng botante sa Michigan

  • Deadline ng pagpaparehistro sa online 15 araw bago ang Araw ng Eleksyon
  • Deadline ng pagpaparehistro sa pamamagitan ng koreo Dapat na naka-postmark 15 araw bago ang Araw ng Eleksyon
  • Deadline ng personal na pagpaparehistro Maari hanggang at kasama sa Araw ng Eleksyon

Paano i-tsek ang inyong rehistrasyon ng botante

Maaari ninyong kumpirmahin ang istado ng inyong rehistrasyon ng botante sa website ng eleksyon ng estado ng Michigan (sa Ingles).

Bumalik