Magparehistro para bumoto sa North Carolina

Paano magparehistro para bumoto sa North Carolina

Mga deadline ng pagpaparehistro ng botante sa North Carolina

  • Deadline ng pagpaparehistro sa online Biyernes, ika-14 ng 2022
  • Deadline ng pagpaparehistro sa pamamagitan ng koreo Dapat na naka-postmark ng Biyernes, ika-14 ng Oktubre 2022
  • Deadline ng personal na pagpaparehistro Sabado, ika-5 ng 2022, alas-tres ng hapon

Paano i-tsek ang inyong rehistrasyon ng botante

Maaari ninyong kumpirmahin ang istado ng inyong rehistrasyon ng botante sa website ng eleksyon ng estado ng North Carolina (sa Ingles).

Bumalik