Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

Ang opisyal na mga website ay gumagamit ng .gov
Ang isang website na .gov ay kabilang sa isang opisyal na organisasyon ng Pamahalaan ng Estados Unidos.

Ang ligtas na mga .gov website ay gumagamit ng HTTPS
Ang isang ( ) o https:// ay nangangaluhugan na ligtas kang nakakonekta sa isang website na .gov. Magbahagi lamang ng sensitibong impormasyon sa mga opisyal at secure na website.

Magparehistro para bumoto sa Rhode Island

Paano magparehistro para bumoto sa Rhode Island

Mga deadline ng pagpaparehistro ng botante sa Rhode Island

  • Deadline ng pagpaparehistro sa online 30 araw bago ang Araw ng Eleksyon
  • Deadline ng pagpaparehistro sa pamamagitan ng koreo Dapat na naka-postmark 30 araw bago ang Araw ng Eleksyon
  • Deadline ng personal na pagpaparehistro 30 araw bago ang Araw ng Eleksyon

Paano i-tsek ang inyong rehistrasyon ng botante

Maaari ninyong kumpirmahin ang istado ng inyong rehistrasyon ng botante sa website ng eleksyon ng estado ng Rhode Island (sa Ingles).

Bumalik