Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

Ang opisyal na mga website ay gumagamit ng .gov
Ang isang website na .gov ay kabilang sa isang opisyal na organisasyon ng Pamahalaan ng Estados Unidos.

Ang ligtas na mga .gov website ay gumagamit ng HTTPS
Ang isang ( ) o https:// ay nangangaluhugan na ligtas kang nakakonekta sa isang website na .gov. Magbahagi lamang ng sensitibong impormasyon sa mga opisyal at secure na website.

Ang 2024 pangunahing eleksyon sa pagkapangulo ay magaganap sa lahat ng 50 estado at teritoryo para pumili ng mga kandidato na kakatawan sa mga partidong pampulitika sa pangkalahatang eleksyon sa pagkapangulo. Alamin ang mga paparating na petsa at mga deadline para sa inyong estado at partidong pampulitika(sa Ingles).

Magparehistro para bumoto sa South Dakota

Paano magparehistro para bumoto

Kasalukuyan walang online na pagpaparehistro na magagamit. Alamin ang mga paraan para magparehistro para bumoto sa website ng eleksyon ng estado ng South Dakota. (sa Ingles) .

Mga huling araw para sa rehistrasyon ng Botante

  • Deadline ng pagpaparehistro sa pamamagitan ng koreo Dapat matanggap 15 araw bago ang Araw ng Eleksyon
  • Deadline ng personal na pagpaparehistro 15 araw bago ang Araw ng Eleksyon

Paano i-tsek ang inyong rehistrasyon ng botante

Maaari ninyong kumpirmahin ang istado ng inyong rehistrasyon ng botante sa website ng eleksyon ng estado ng South Dakota (sa Ingles) .

Iba pang mga paraan para magrehistro para bumoto

Maaari din ninyong i-download ang National Voter Registration Form (PDF) na makukuha sa Ingles at na karagdagang mga wika mula sa dropdown na menu sa ibaba

Bumalik