Đăng ký bỏ phiếu bầu ở Alaska

Đăng ký bỏ phiếu bầu như thế nào ở Alaska

Thời hạn đăng ký bỏ phiếu ở Alaska

  • Thời hạn đăng ký trực tuyến: Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2022
  • Thời hạn đăng ký qua đường bưu điện: Cần được đánh dấu bưu điện trước Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2022
  • Thời hạn đăng ký trực tiếp: Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2022

Làm thế nào kiểm tra đăng ký cử tri của bạn

Bạn có thể xác nhận hiện trạng đăng ký cử tri của mình trên trang web bầu cử của Alaska (bằng Tiếng Anh)

Quay lại