Đăng ký bỏ phiếu bầu ở Arizona

Đăng ký bỏ phiếu bầu như thế nào ở Arizona

Thời hạn đăng ký bỏ phiếu ở Arizona

  • Thời hạn đăng ký trực tuyến: 29 ngày trước Ngày Bầu Cử
  • Thời hạn đăng ký qua đường bưu điện: Phải được đóng dấu bưu điện 29 ngày trước Ngày Bầu Cử
  • Thời hạn đăng ký trực tiếp: 29 ngày trước Ngày Bầu Cử

Làm thế nào kiểm tra đăng ký cử tri của bạn

Bạn có thể xác nhận hiện trạng đăng ký cử tri của mình trên trang web bầu cử của Arizona (bằng Tiếng Anh)

Quay lại