Đăng ký bỏ phiếu bầu ở Connecticut

Đăng ký bỏ phiếu bầu như thế nào ở Connecticut

Thời hạn đăng ký bỏ phiếu ở Connecticut

  • Thời hạn đăng ký trực tuyến: 7 ngày trước Ngày Bầu Cử
  • Thời hạn đăng ký qua đường bưu điện: Phải được đóng dấu bưu điện 7 ngày trước Ngày Bầu Cử
  • Thời hạn đăng ký trực tiếp: Có sẵn cho đến và bao gồm cả vào ngày Bầu Cử

Làm thế nào kiểm tra đăng ký cử tri của bạn

Bạn có thể xác nhận hiện trạng đăng ký cử tri của mình trên trang web bầu cử của Connecticut (bằng Tiếng Anh)

Quay lại