Bỏ qua để đi thẳng vào nội dung chính

Trang website chính thức sử dụng đuôi .gov
Một trang web .gov thuộc về một tổ chức chính phủ chính thức ở Hoa Kỳ

Các trang web an toàn có đuôi .gov sử dụng HTTPS
Một hình khóa ( ) hoặc https:// có nghĩa là bạn đã kết nối an toàn với trang web .gov. Chỉ chia sẽ các thông tin cá nhân trên các trang web an toàn của chính phủ.

Đăng ký bỏ phiếu bầu ở North Dakota

Làm thế nào để đăng ký bỏ phiếu

Không bắt buộc đăng ký bầu cử ở North Dakota. Tìm hiểu thêm về bỏ phiếu bầu cử ở trang web bầu cử của tiểu bang North Dakota (bằng Tiếng Anh)

Quay lại