Đăng ký bỏ phiếu bầu ở New York

Đăng ký bỏ phiếu bầu như thế nào ở New York

Thời hạn đăng ký bỏ phiếu ở New York

  • Thời hạn đăng ký trực tuyến: Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2022
  • Thời hạn đăng ký qua đường bưu điện: Cần được đánh dấu bưu điện trước Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2022
  • Thời hạn đăng ký trực tiếp: Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2022

Làm thế nào kiểm tra đăng ký cử tri của bạn

Bạn có thể xác nhận hiện trạng đăng ký cử tri của mình trên trang web bầu cử của New York (bằng Tiếng Anh)

Quay lại