Bỏ qua để đi thẳng vào nội dung chính

Trang website chính thức sử dụng đuôi .gov
Một trang web .gov thuôc về một tổ chức chính phủ chính thức ở Hoa Kỳ

Các trang web an toàn có đuôi .gov sử dụng HTTPS
Một hình khóa ( ) hoặc https:// có nghĩa là bạn đã kết nối an toàn với trang web .gov. Chỉ chia sẽ các thông tin cá nhân trên các trang web an toàn của chính phủ.

Đăng ký bỏ phiếu bầu ở U.S. Virgin Islands

Đăng ký bỏ phiếu bầu như thế nào ở U.S. Virgin Islands

Đăng kí bỏ phiếu trực tiếp tại văn phòng bầu cử địa phương. Xem thêm cách đăng kí trên trang web bầu cử của tiểu bang U.S. Virgin Islands (bằng Tiếng Anh)

Thời hạn đăng ký bỏ phiếu ở U.S. Virgin Islands

  • Thời hạn đăng ký trực tiếp: 30 ngày trước Ngày Bầu Cử

Làm thế nào kiểm tra đăng ký cử tri của bạn

Bạn có thể xác nhận hiện trạng đăng ký cử tri của mình trên trang web bầu cử của U.S. Virgin Islands (bằng Tiếng Anh)

Quay lại