រំលងចូលទៅមាតិកាសំខាន់

គេហទំព័រផ្លូវការប្រើប្រាស់ .gov
គេហទំព័រ .gov ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អង្គការរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក

គេហទំព័រ .gov ដែលមានសុវត្ថិភាព ប្រើប្រាស់ HTTPS
( ) or https:// ដែលមានរូបកូនសោរមានន័យថាអ្នកបានភ្ជាប់ដោយមានសុវត្ថិភាពទៅនឹងគេហទំព័រ .gov ហើយ។ ចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អ្នកតែនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការដែលមានសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណោះ។

ការបោះឆ្នោតបឋមប្រធានាធិបតីឆ្នាំ 2024 ធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋទាំង 50 និងដែនដីឣាមេរិចទាំងឣស់ នៅចន្លោះខែមករា និងខែមិថុនា។ ពិនិត្យមើលកាលបរិច្ឆេទនិងថ្ងៃកំណត់ដែលនឹងមកដល់សម្រាប់រដ្ឋ និងគណបក្សនយោបាយរបស់អ្នក(ជាភាសាអង់គ្លេស).

ផែនទីនៃទីតាំង