Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

Ang opisyal na mga website ay gumagamit ng .gov
Ang isang website na .gov ay kabilang sa isang opisyal na organisasyon ng Pamahalaan ng Estados Unidos.

Ang ligtas na mga .gov website ay gumagamit ng HTTPS
Ang isang ( ) o https:// ay nangangaluhugan na ligtas kang nakakonekta sa isang website na .gov. Magbahagi lamang ng sensitibong impormasyon sa mga opisyal at secure na website.

Magparehistro para bumoto sa American Samoa

Paano magparehistro para bumoto sa American Samoa

Magparehistro nang personal sa inyong lokal na opisina ng eleksyon. Matuto nang higit pa tungkol sa kung paano magparehistro sa website ng eleksyon ng estado ng American Samoa (sa Ingles) .

Mga deadline ng pagpaparehistro ng botante sa American Samoa

  • Deadline ng pagpaparehistro sa pamamagitan ng koreo Dapat matanggap 29 araw bago ang Araw ng Eleksyon
  • Deadline ng personal na pagpaparehistro 29 araw bago ang Araw ng Eleksyon

Paano i-tsek ang inyong rehistrasyon ng botante

Maaari ninyong kumpirmahin ang istado ng inyong rehistrasyon ng botante sa website ng eleksyon ng estado ng American Samoa (sa Ingles).

Bumalik