Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

Ang opisyal na mga website ay gumagamit ng .gov
Ang isang website na .gov ay kabilang sa isang opisyal na organisasyon ng Pamahalaan ng Estados Unidos.

Ang ligtas na mga .gov website ay gumagamit ng HTTPS
Ang isang ( ) o https:// ay nangangaluhugan na ligtas kang nakakonekta sa isang website na .gov. Magbahagi lamang ng sensitibong impormasyon sa mga opisyal at secure na website.

Magrehistro para bumoto

Saan kayo nakatira?

Tutulungan ka ng Vote.gov:

Ang lahat ng mga estado maliban sa North Dakota ay kinakailangan na kayo ay magparehistro bago bumoto sa isang eleksyon. Piliin ang inyong estado o teritoryo mula sa dropdown na menu para mahanap ang mga panuntunang nararapat sa inyo.

Ang mga mamamayan ng U.S. na naninirahan sa labas ng U.S., kabilang ang mga sundalo ng U.S. at kanilang mga pamilya, ay maaaring magparehistro para bumoto at humiling ng absentee ballot sa pamamagitan ng pagkumpleto ng Federal Post Card Application FPCA Aplikasyon ng Pederal Post Kard (sa Ingles). Ang mga miyembro ng pamilyang militar ng U.S., tulad ng iba, ay dapat matugunan ang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat na botante ng U.S. para magparehistro at humiling ng isang balota. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Programa ng Tulong sa Pederal na Botante.

Walang pambansang huling araw ng pagpaparehistro ng botante. Dapat sundin ng mga botante sa bawat estado at teritoryo ang kanilang mga batas sa pagpaparehistro ng botante. Piliin ang inyong estado o teritoryo mula sa dropdown na menu para mahanap ang inyong huling araw ng pagpaparehistro ng botante.

Kinakailangan ng mga mamamayan ng bawat estado maliban sa North Dakota na magparehistro kung gusto nilang bumoto. Kinakailangan ng mga botante ng ilang mga estado na magparehistro hanggang 30 araw bago ang isang eleksyon, habang ang iba ay nagpapahintulot sa pagpaparehistro hanggang sa at sa Araw ng Eleksyon. Mahalagang alam ninyo ang mga patakaran sa inyong estado.

Piliin ang inyong estado o teritoryo mula sa dropdown na menu para ma-tsek ang inyong rehistrayon bago ang huling araw ng inyong estado. Maaaring hanggang 30 araw iyon bago ang eleksyon.

I-tsek din upang makita kung ang inyong rehistrasyon ay minarkahan na “di-aktibo.” Maaari kayong maging “di-aktibo” kung hindi kayo bumoto sa hindi bababa sa dalawang pederal na eleksyon at hindi tumugon sa pagsisikap ng mga opisyal ng halalan na makipag-ugnayan sa inyo.

Ang isang di-aktibong estado ay hindi nangangahulugang kailangan ninyo muling magparehistro. Ang ibig sabihin nito ay maaaring kailangan kayong gumawa ng mga karagdagang hakbang bago kayo makaboto. Ang opisina ng inyong opisyal sa eleksyon ng estado o ang inyong lokal na opisina ng eleksyon ay maaaring makatulong sa inyo na ilipat ang inyong katayuan sa rehistrayon pabalik sa aktibo o sagutin ang mga tanong na maaaring mayroon kayo.

Tiyaking kayo ay nakarehistro gamit ang tamang pangalan, tirahan, at kaakibat ang partidong pampulitika. Bisitahin ang pahina ng rehistrasyon ng inyong estad para sa impormasyon kung paano i-update ang inyong impormasyon sa rehistrasyon ng botante.

Lumipat man kayo sa malapit o malayo, kailangan ninyong i-update ang inyong rehistrasyon ng botante pagkatapos ng pagbabago ng tirahan. Piliin ang inyong estado o teritoryo mula sa dropdown menu upang matutunan kung paano magrehistro online o sa pamamagitan ng koreo. Kung ang inyong estado ay may online na rehistrasyon ng botante, maaaring iyon ang pinakamabilis na paraan upang gumawa ng mga pagbabago. Isumite ang inyong mga pagbabago bago ang huling araw ng pagpaparehistro ng inyong estado, na maaaring hanggang 30 araw bago ang Araw ng Eleksyon. Ang inyong estado ay maaari ding mangailangan ng bagong lisensya sa pagmamaneho o ID kard. Tingnan kung anong uri ng ID ng botante ang kinakailangan ng inyong estado (sa Ingles).

Ang paglipat sa loob ng inyong estado

Kahit na lumipat ka sa inyong parehong estado, kakailanganin ninyong i-update ang inyong rehistrasyon gamit ang inyong bagong tirahan.

Ang paglipat sa ibang estado

Magrehistro bago ang huling araw ng inyong bagong estado, na maaaring hanggang 30 araw bago ang eleksyon. Kung wala kang oras para magparehistro sa inyong bagong estado bago ang Araw ng Eleksyon, maaaring payagan ka ng inyong lumang estado na bumoto sa pamamagitan ng koreo o nang personal. Para sa mga taon ng eleksyon sa pagkapresidente, dapat kayong payagan ng inyong lumang estado na bumoto sa pamamagitan ng koreo o nang personal. Pagkatapos nito, kailangan ninyong magparehistro sa inyong bagong estado.

Paglipat sa ibang bansa

Ang mga mamamayan ng U.S. na naninirahan sa labas ng U.S. ay maaaring magparehistro para bumoto at humiling ng absentee na balota sa pamamagitan ng pagkumpleto sa Federal Post Card Application (FPCA-Aplikasyon ng Pederal na Post Kard) (sa Ingles). Tingnan ang Federal Voting Assistance Program (FVAP-Pederal na Programa ng Tulong sa Pagboto) (sa Ingles) para sa higit pang mga mapagkukunan sa pagboto sa militar at sa ibang bansa.

Ang bawat estado ay may iba’t ibang proseso para piliin o baguhin ang inyong partidong kaakibat. Depende sa inyong estado, maaari kayong tanungin kung ano ang inyong kaakibat na partido kapag kayo ay nagparehistro para bumoto. Ang inyong estado ay maaaring walang kaakibat na partidong pampulitika para sa mga botante.

Piliin ang inyong estado o teritoryo mula sa dropdown na menu para i-tsek ang inyong rehistrasyon ng botante, kasama ang inyong partidong pampulitika kung mayroon kayo nito. Bisitahin ang website ng rehistrasyon ng eleksyon ng inyong estado upang gumawa ng mga pagbabago. Ang pagpili ng kaakibat na partido ay hindi magagamit sa lahat ng estado.

Anuman ang pipiliin ninyong partido, ang proseso ng pagboto ay pareho sa isang pangkalahatang eleksyon, na kapag ang mga kandidato ay ibinoto sa mga katungkulan. Naaapektuhan ng inyong kaakibat na partido kung sino ang maaari ninyong iboto sa mga pangunahing eleksyon at mga caucus (sa Ingles).

Kapag kayo ay nagparehistro para bumoto, kayo ay padadalhan ng kard ng rehistrasyon ng botante. Kinukumpirma ng kard na ito na kayo ay nakarehistro at handang bumoto. Karaniwang kasama sa inyong kard ng rehistrasyon ng botante ang inyong pangalan, tirahan, at address ng istasyon ng botohan kung saan kayo boboto. Maaari din ninyong hanapin ang inyong rehistrasyon ng botante gamit ang lookup tool ng rehistrasyon ng botante sa inyong estado sa online.

Kung nagbago ang inyong pangalan o tirahan, kailangan ninyong i-update ang inyong rehistrasyon ng botante. Kapag na-update na ninyo ang inyong impormasyon sa rehistrasyon ng botante, maaari kayong makatanggap ng bagong kard ng rehistrasyon ng botante, depende sa inyong estado. Kung mayroon kayong mga katanungan, ang inyong lokal na opisina ng eleksyon ay ang pinakamahusay na mapagkukunan para makatulong.

Karaniwang hindi ninyo kailangang dalhin ang inyong kard ng rehistrasyon ng botante para makaboto, ngunit maaaring kailanganin ninyong magpakita ng iba pang anyo ng ID para bumoto (sa Ingles). Matuto nang higit pa tungkol sa rehistrasyon ng botante (sa Ingles).

Nakarehistro na para bumoto?