Magparehistro para bumoto sa Missouri

Paano magparehistro para bumoto sa Missouri

Mga deadline ng pagpaparehistro ng botante sa Missouri

  • Deadline ng pagpaparehistro sa online 27 araw bago ang Araw ng Eleksyon
  • Deadline ng pagpaparehistro sa pamamagitan ng koreo Dapat na naka-postmark 27 araw bago ang Araw ng Eleksyon
  • Deadline ng personal na pagpaparehistro 27 araw bago ang Araw ng Eleksyon

Paano i-tsek ang inyong rehistrasyon ng botante

Maaari ninyong kumpirmahin ang istado ng inyong rehistrasyon ng botante sa website ng eleksyon ng estado ng Missouri (sa Ingles).

Bumalik