Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

Ang opisyal na mga website ay gumagamit ng .gov
Ang isang website na .gov ay kabilang sa isang opisyal na organisasyon ng Pamahalaan ng Estados Unidos.

Ang ligtas na mga .gov website ay gumagamit ng HTTPS
Ang isang ( ) o https:// ay nangangaluhugan na ligtas kang nakakonekta sa isang website na .gov. Magbahagi lamang ng sensitibong impormasyon sa mga opisyal at secure na website.

Magparehistro para bumoto sa New Hampshire

Paano magparehistro para bumoto sa New Hampshire

Kasalukuyan walang online na pagpaparehistro na magagamit. Alamin ang mga paraan para magparehistro para bumoto sa website ng eleksyon ng estado ng New Hampshire. (sa Ingles) .

Mga deadline ng pagpaparehistro ng botante sa New Hampshire

  • Deadline ng pagpaparehistro sa pamamagitan ng koreo Dapat matanggap 13 araw bago ang Araw ng Eleksyon
  • Deadline ng personal na pagpaparehistro Maari hanggang at kasama sa Araw ng Eleksyon

Paano i-tsek ang inyong rehistrasyon ng botante

Maaari ninyong kumpirmahin ang istado ng inyong rehistrasyon ng botante sa website ng eleksyon ng estado ng New Hampshire (sa Ingles).

Iba pang mga paraan para magparehistro para bumoto sa New Hampshire

Maaari din ninyong i-download ang National Voter Registration Form (PDF) na makukuha sa Ingles at na karagdagang mga wika mula sa dropdown na menu sa ibaba

Bumalik