Ale nan kontni prensipal la

Sitwèb ofisyèl yo sèvi ak .gov
Yon sitwèb .gov fè pati yon òganizasyon ofisyèl gouvènman Etazini.

Sitwèb .gov ki gen bonjan sekirite sèvi ak HTTPS
Yon kadna ( ) oswa https:// vle di w konekte an tout sekirite sou yon sitwèb .gov. Pataje enfòmasyon sansib sèlman si se sitwèb ofisyèl sekirize yo.

Eleksyon prezidansyèl primè 2024 la pral òganize nan tout 50 Eta ak teritwa yo pou chwazi kandida ki pral reprezante pati politik yo nan eleksyon prezidansyèl jeneral la. Tcheke dat ak dat limit ki pwograme yo pou Eta w ak pati politik ou an(ann Anglè).

Enskri pou vote nan Montana

Kijan pou enskri pou vote

Enskripsyon anliy pa disponib kounye a. Chèche konnen fason pou enskri pou vote sou sit entènèt eleksyon Eta Montana eleksyon an (ann Anglè)

Dat limit pou votè yo enskri

  • Dat limit enskripsyon pa korespondans: Dwe gen so lapòs 30 jou anvan Jou Eleksyon an
  • Dat limit enskripsyon an pèsòn: Disponib jiska tou jou Eleksyon an

Kijan pou tcheke enskripsyon votè w

Ou ka konfime nan ki pwen enskripsyon votè w la ye sou sitwèb eleksyon Eta Montana (ann Anglè)

Lòt fason pou enskri pou vote

Ou ka telechaje Fòm Enskripsyon Votè Nasyonal (National Voter Registration Form (PDF)) la ki disponib ann Anglè epi nan 14 lang adisyonèl nan lis meni anba a.

Retounen