Ale nan kontni prensipal la

Sitwèb ofisyèl yo sèvi ak .gov
Yon sitwèb .gov fè pati yon òganizasyon ofisyèl gouvènman Etazini.

Sitwèb .gov ki gen bonjan sekirite sèvi ak HTTPS
Yon kadna ( ) oswa https:// vle di w konekte an tout sekirite sou yon sitwèb .gov. Pataje enfòmasyon sansib sèlman si se sitwèb ofisyèl sekirize yo.

Eleksyon prezidansyèl primè 2024 la pral òganize nan tout 50 Eta ak teritwa yo pou chwazi kandida ki pral reprezante pati politik yo nan eleksyon prezidansyèl jeneral la. Tcheke dat ak dat limit ki pwograme yo pou Eta w ak pati politik ou an(ann Anglè).

Vote.gov Ede w:

Tout Eta, eksepte North Dakota, egzije enskripsyon anvan w ka vote nan eleksyon. Chwazi Eta oswa teritwa w nan lis meni a pou w jwenn règ ki aplikab pou w.

Sitwayen Ameriken k ap viv andeyò Etazini, ki gen ladan manm sèvis militè ameriken ak fanmi yo, kapab enskri pou vote epi mande yon bilten vòt an absans lè yo ranpli yon Aplikasyon pou Kat Postal Federal (Federal Postcard Application - FPCA). Manm fanmi militè ameriken yo, tankou tout lòt moun, dwe satisfè kritè elijiblite votè ameriken yo pou yo enskri epi aplike pou yon bilten vòt. Pou plis enfòmasyon, vizite Pwogram Asistans Federal Votè (ann Anglè).

Pa gen okenn dat limit nasyonal pou anrejistreman votè. Votè nan chak Eta ak teritwa dwe swiv lwa enskripsyon votè patikilye pa yo. Chwazi Eta oswa teritwa w la nan lis meni a pou w jwenn dat limit pou enskripsyon votè nan Eta pa w la.

Tout Eta eksepte North Dakota egzije sitwayen yo enskri si yo vle vote. Gen kèk Eta ki egzije votè yo enskri jiska 30 jou anvan yon eleksyon, alòske gen lòt ki pèmèt enskripsyon jiska Jou Eleksyon an. Li enpòtan pou w konnen règ yo pou Eta pa w la.

Chwazi Eta oswa teritwa w la nan lis meni a pou verifye enskripsyon w anvan dat limit Eta w la. Nan kèk Eta, se kab jiska 30 jou anvan eleksyon an.

Tcheke tou si enskripsyon ou an make li “dezaktive”. Ou ka “dezaktive” si w pa t vote nan omwen de eleksyon federal epi w pa t reponn lè ofisyèl eleksyon yo te eseye kontakte w.

Yon estati inaktif pa nesesèman vle di w dwe reyenskri. Sa vle di w ka bezwen pran etap adisyonèl anvan ou ka vote. Biwo ofisyèl eleksyon Eta w la oswa biwo eleksyon lokal ou a ka ede w retabli enskripsyon w la pou l vin aktif ankò oswa reponn kesyon ou ta ka genyen.

Asire w anrejistre sou non, adrès ak afilyasyon politik ki koresponn lan. Vizite paj enskripsyon Eta w la pou aprann kijan pou mete ajou enfòmasyon pou w enskri kòm votè.

Kit ou te demenaje al rete toupre oswa lwen, ou dwe mete enskripsyon votè w ajou chak fwa w chanje adrès. Chwazi Eta oswa teritwa w nan lis meni an pou aprann kijan pou w enskri anliy oswa pa korespondans. Si Eta w lan gen enskripsyon votè anliy, se ka fason ki pi rapid la pou fè chanjman sa a. Soumèt chanjman ou yo anvan dat limit enskripsyon pou Eta w lan, ki ka jiska 30 jou anvan jou eleksyon an. Eta w lan gen dwa mande tou pou w prezante yon nouvo lisans chofè machin oswa kat idantite. Gade ki kalite kat idantite votè Eta w lan egzije pou w genyen (ann Anglè).

Deplase andedan Eta w lan

Menmsi w deplase anndan menm Eta a, ou dwe mete enskripsyon ou lan ajou pou nouvo adrès ou an anrejistre.

Deplase al nan yon lòt Eta

Gen sèten Eta ki egzije pou w abite nan nouvo Eta w lan pandan omwen 30 jou anvan ou ka enskri pou w vote. Si w pa gen tan pou w enskri nan nouvo Eta w lan anvan jou eleksyon an, ansyen Eta w lan gen dwa otorize w pou w vote pa korespondans oswa vote an pèsòn. Pou ane eleksyon prezidansyèl yo, ansyen Eta w lan dwe ba w otorizasyon pou w ka vote pa korespondans oswa an pèsòn. Apresa, ou dwe enskri nan nouvo Eta w lan. 

Deplase al aletranje

Sitwayen ameriken k ap viv andeyò Etazini kapab enskri pou vote epi yo ka mande yon bilten vòt an absans, lè yo ranpli Aplikasyon Kat Postal Federal la Federal Post Card Application, FPCA (ann Anglè). Al gade Pwogram Asistans Federal pou Vote a Federal Voting Assistance Program, FVAP (ann Anglè) pou jwenn plis resous konsènan vòt militè ak vòt pou moun ki aletranje.

Chak Eta gen yon pwosesis diferan pou chwazi oswa chanje pati w afilye avè la. Tou depan Eta w la, yo ka mande w ak ki pati w afilye depi nan enskripsyon pou ka vote a. Eta w la gendwa pa gen okenn afilyasyon pati politik li mande votè yo. Kontakte biwo elektoral Eta oswa lokal ou a pou w wè ki pwosedi ki aplike epi si gen okenn dat limit pou kote w abite a. Seleksyon afilyasyon ak yon pati pa disponib nan tout Eta yo.

Kèlkeswa pati w chwazi a, pwosesis vòt la se menm jan ak nan eleksyon jeneral yo, sa vle di, lè yo eli kandida yo nan pòs yo, afilyasyon pati politik ou gen yon enpak sou ki moun ou ka vote lè se eleksyon primè ak rasanbleman Caucus yo (ann Anglè) k ap fèt.

Lè w enskri pou w vote, w ap resevwa yon kat votè. Kat sa a konfime w anrejistre epi w pare pou vote. Kat votè w anjeneral enkli non w, adrès lakay ou ak adrès biwo vòt kote w pral vote a. Ou ka chèche enskripsyon votè w tou lè w sèvi ak zouti rechèch enskripsyon votè sou entènèt Eta w la.

Si non ou oswa adrès ou chanje, w ap bezwen mete enskripsyon votè w ajou. Apre w fin mete enfòmasyon pou enskri kòm votè ajou, ou ka resevwa yon nouvo kat enskripsyon votè, selon Eta w la. Si w gen kesyon, biwo eleksyon lokal ou a se pi bon resous k ap kab ede w.

Anjeneral, ou pa bezwen gen kat enskripsyon votè w avèk ou pou w vote, men selon Eta w la, ou ka bezwen montre lòt pyès idantite pou w vote (ann Anglè). Jwenn plis enfòmasyon sou enskripsyon votè (ann Anglè).

Ou gentan enskri?