Bỏ qua để đi thẳng vào nội dung chính

Trang website chính thức sử dụng đuôi .gov
Một trang web .gov thuộc về một tổ chức chính phủ chính thức ở Hoa Kỳ

Các trang web an toàn có đuôi .gov sử dụng HTTPS
Một hình khóa ( ) hoặc https:// có nghĩa là bạn đã kết nối an toàn với trang web .gov. Chỉ chia sẽ các thông tin cá nhân trên các trang web an toàn của chính phủ.

Cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống năm 2024 diễn ra ở tất cả 50 tiểu bang và vùng lãnh thổ để chọn ra những ứng cử viên sẽ đại diện cho các đảng phái chính trị trong cuộc tổng tuyển cử tổng thống. Kiểm tra ngày sắp tới và thời hạn cuối cùng cho tiểu bang và đảng chính trị của bạn(bằng Tiếng Anh).

Vote.gov giúp quý vị:

Ngoại trừ North Dakota, tất cả các tiểu bang yêu cầu quý vị phải đăng ký trước khi bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử. Chọn tiểu bang hoặc lãnh thổ của quý vị từ danh sách thả xuống để tìm các quy tắc áp dụng cho quý vị.

Công dân Hoa Kỳ sống bên ngoài Hoa Kỳ, bao gồm các quân nhân phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ và gia đình của họ, có thể đăng ký bỏ phiếu và yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt bằng cách hoàn thành Federal Post Card Application (FPCA) (Biểu mẫu đăng ký bỏ phiếu và yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt dành cho các quân nhân phục vụ trong quân đội, gia đình của họ và các công dân sống ở nước ngoài). Giống như những người khác, các thành viên gia đình quân nhân Hoa Kỳ phải đáp ứng các yêu cầu hội đủ điều kiện của cử tri Hoa Kỳ để đăng ký và yêu cầu phiếu bầu. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Federal Voter Assistance Program (bằng Tiếng Anh) (Chương trình hỗ trợ bỏ phiếu dành cho các quân nhân phục vụ trong quân đội, gia đình của họ và các công dân sống ở nước ngoài).

Không có thời hạn đăng ký cử tri toàn quốc. Cử tri ở mỗi tiểu bang và lãnh thổ phải tuân theo luật đăng ký cử tri của khu vực mình. Chọn tiểu bang hoặc lãnh thổ của quý vị từ danh sách thả xuống để tìm thời hạn cho việc đăng ký cử tri của quý vị.

Ngoại trừ North Dakota, các tiểu bang đều yêu cầu công dân đăng ký nếu họ muốn bỏ phiếu. Một số tiểu bang yêu cầu cử tri đăng ký trước cuộc bầu cử ít nhất 30 ngày, trong khi những tiểu bang khác cho phép đăng ký trước và vào Ngày Bầu cử. Điều quan trọng là quý vị phải biết các quy tắc tại tiểu bang của mình.

Chọn tiểu bang hoặc lãnh thổ của quý vị từ danh sách thả xuống để kiểm tra việc đăng ký của quý vị trước thời hạn cuối cùng của tiểu bang. Thường là đến 30 ngày trước cuộc bầu cử.

Ngoài ra, hãy kiểm tra xem việc đăng ký của quý vị có được đánh dấu là “không hoạt động” hay không. Việc đăng ký của quý vị có thể trở thành “không hoạt động” nếu quý vị không bỏ phiếu trong ít nhất hai cuộc bầu cử liên bang và đã không trả lời khi các viên chức bầu cử cố gắng liên hệ với quý vị.

Trạng thái không hoạt động không nhất thiết có nghĩa là quý vị cần phải đăng ký lại. Điều đó có nghĩa là quý vị có thể phải thực hiện thêm vài bước trước khi có thể bỏ phiếu. Văn phòng viên chức bầu cử ở tiểu bang hoặc văn phòng bầu cử địa phương của quý vị có thể giúp quý vị chuyển trạng thái đăng ký của mình trở lại có hiệu lực hay trả lời bất cứ câu hỏi nào quý vị có.

Đảm bảo rằng quý vị được đăng ký chính xác với tên, địa chỉ và đảng phái chính trị. Hãy truy cập trang đăng ký của tiểu bang quý vị để biết thông tin về cách cập nhật thông tin đăng ký cử tri của quý vị.

Cho dù quý vị đã chuyển đi gần hay xa, quý vị cần cập nhật đăng ký cử tri của mình sau khi thay đổi địa chỉ. Chọn tiểu bang hoặc lãnh thổ của quý vị từ danh sách thả xuống để tìm hiểu cách đăng ký trực tuyến hoặc qua đường bưu điện. Nếu tiểu bang của quý vị có đăng ký cử tri trực tuyến, đó có thể là cách nhanh nhất để thực hiện việc thay đổi. Gửi các thay đổi của quý vị trước thời hạn đăng ký của tiểu bang, thường đến 30 ngày trước Ngày Bầu cử. Tiểu bang cũng có thể yêu cầu bằng lái xe hoặc thẻ căn cước mới của quý vị. Xin xem loại ID cử tri mà tiểu bang của quý vị yêu cầu (bằng Tiếng Anh).

Chuyển đi trong tiểu bang của quý vị

Ngay cả khi quý vị chuyển đi trong cùng một tiểu bang, quý vị sẽ cần phải cập nhật đăng ký với địa chỉ mới của mình.

Chuyển sang tiểu bang khác

Đăng ký trước thời hạn của tiểu bang mới của quý vị, có thể đến 30 ngày trước cuộc bầu cử. Nếu quý vị không có thời gian để đăng ký ở tiểu bang mới của mình trước Ngày Bầu cử, tiểu bang cũ của quý vị có thể cho phép quý vị bỏ phiếu qua đường bưu điện hoặc bỏ phiếu trực tiếp. Đối với những năm bầu cử tổng thống, tiểu bang cũ của quý vị phải cho phép quý vị bỏ phiếu qua đường bưu điện hoặc trực tiếp. Sau đó, quý vị sẽ cần đăng ký ở tiểu bang mới của mình.

Ở nước ngoài

Công dân Hoa Kỳ sống bên ngoài Hoa Kỳ có thể đăng ký bỏ phiếu và yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt bằng cách hoàn thành Federal Post Card Application (FPCA) (bằng Tiếng Anh) (Biểu mẫu đăng ký bỏ phiếu và yêu cầu bỏ phiếu vắng mặt dành cho các quân nhân phục vụ trong quân đội, gia đình của họ và các công dân sống ở nước ngoài). Xin xem Federal Voting Assistance Program (FVAP) (bằng Tiếng Anh) (Chương trình hỗ trợ bỏ phiếu dành cho các quân nhân phục vụ trong quân đội, gia đình của họ và các công dân sống ở nước ngoài) để biết thêm các nguồn thông tin về bỏ phiếu trong quân đội và ở nước ngoài.

Mỗi tiểu bang có một quy trình khác nhau để chọn hoặc thay đổi đảng phái chính trị của quý vị. Tùy thuộc vào tiểu bang của quý vị, quý vị có thể được hỏi về đảng phái chính trị của quý vị khi đăng ký bỏ phiếu. Tiểu bang của quý vị có thể không có câu hỏi về đảng phái chính trị cho cử tri. Hãy liên lạc với văn phòng bầu cử tiểu bang hoặc địa phương của quý vị để biết thủ tục và liệu có bất kỳ thời hạn nào cho nơi quý vị sinh sống hay không. Việc chọn đảng phái chính trị là không có sẵn ở tất cả các tiểu bang.

Bất kể quý vị chọn đảng nào, quy trình bỏ phiếu đều giống nhau trong cuộc tổng tuyển cử, đó là khi các ứng cử viên được bầu vào các chức vụ phòng ban. Sự lựa chọn đảng phái chính trị của quý vị ảnh hưởng đến việc ai là người quý vị có thể bỏ phiếu cho trong các cuộc bầu cử sơ bộ và họp kín (bằng Tiếng Anh).

Khi quý vị đăng ký bỏ phiếu, quý vị sẽ nhận được một thẻ đăng ký cử tri gửi đến. Thẻ này xác nhận rằng quý vị đã đăng ký và sẵn sàng bỏ phiếu. Thẻ đăng ký cử tri của quý vị, thường bao gồm tên của quý vị, địa chỉ nhà riêng của quý vị và địa chỉ của địa điểm bầu cử nơi quý vị sẽ bỏ phiếu. Quý vị cũng có thể kiểm tra đăng ký cử tri của mình bằng công cụ tra cứu đăng ký cử tri trực tuyến của tiểu bang.

Nếu tên hoặc địa chỉ của quý vị thay đổi, quý vị sẽ cần phải cập nhật đăng ký cử tri của quý vị. Một khi quý vị cập nhật thông tin đăng ký bầu cử của mình, quý vị có thể sẽ nhận được một thẻ đăng ký cử tri mới, tùy thuộc vào tiểu bang của quý vị. Nếu quý vị có thắc mắc thì văn phòng bầu cử địa phương của quý vị là nguồn hỗ trợ tốt nhất.

Thông thường, để đi bầu cử, quý vị không cần phải mang theo thẻ đăng ký cử tri, nhưng quý vị có thể cần xuất trình một mẫu ID khác để bỏ phiếu (bằng Tiếng Anh). Xin hãy tìm hiểu thêm về việc đăng ký cử tri (bằng Tiếng Anh).

Bạn đã đăng ký?