Đăng ký bỏ phiếu bầu ở North Carolina

Đăng ký bỏ phiếu bầu như thế nào ở North Carolina

Thời hạn đăng ký bỏ phiếu ở North Carolina

  • Thời hạn đăng ký trực tuyến: Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2022
  • Thời hạn đăng ký qua đường bưu điện: Cần được đánh dấu bưu điện trước Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2022
  • Thời hạn đăng ký trực tiếp: Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2022, Ba giờ trưa

Làm thế nào kiểm tra đăng ký cử tri của bạn

Bạn có thể xác nhận hiện trạng đăng ký cử tri của mình trên trang web bầu cử của North Carolina (bằng Tiếng Anh)

Quay lại