Bỏ qua để đi thẳng vào nội dung chính

Trang website chính thức sử dụng đuôi .gov
Một trang web .gov thuôc về một tổ chức chính phủ chính thức ở Hoa Kỳ

Các trang web an toàn có đuôi .gov sử dụng HTTPS
Một hình khóa ( ) hoặc https:// có nghĩa là bạn đã kết nối an toàn với trang web .gov. Chỉ chia sẽ các thông tin cá nhân trên các trang web an toàn của chính phủ.

Đăng ký bỏ phiếu bầu ở North Carolina

Đăng ký bỏ phiếu bầu như thế nào ở North Carolina

Thời hạn đăng ký bỏ phiếu ở North Carolina

  • Thời hạn đăng ký trực tuyến: 25 ngày trước Ngày Bầu Cử
  • Thời hạn đăng ký qua đường bưu điện: Phải được đóng dấu bưu điện 25 ngày trước Ngày Bầu Cử
  • Thời hạn đăng ký trực tiếp: Được đăng kí và bầu cử cùng một ngày trong giai đoạn bầu cừ sớm

Làm thế nào kiểm tra đăng ký cử tri của bạn

Bạn có thể xác nhận hiện trạng đăng ký cử tri của mình trên trang web bầu cử của North Carolina (bằng Tiếng Anh)

Quay lại