Đăng ký bỏ phiếu bầu ở Maryland

Đăng ký bỏ phiếu bầu như thế nào ở Maryland

Thời hạn đăng ký bỏ phiếu ở Maryland

  • Thời hạn đăng ký trực tuyến: Thứ Ba, 18 tháng 10, 2022
  • Thời hạn đăng ký qua đường bưu điện: Cần được đánh dấu bưu điện trước Thứ Ba, 18 tháng 10, 2022
  • Thời hạn đăng ký trực tiếp: Thứ Ba, 8 tháng 11, 2022

Làm thế nào kiểm tra đăng ký cử tri của bạn

Bạn có thể xác nhận hiện trạng đăng ký cử tri của mình trên trang web bầu cử của Maryland (bằng Tiếng Anh)

Quay lại