Đăng ký bỏ phiếu bầu ở Washington

Đăng ký bỏ phiếu bầu như thế nào ở Washington

Thời hạn đăng ký bỏ phiếu ở Washington

  • Thời hạn đăng ký trực tuyến: Thứ Hai, 31 tháng 10, 2022
  • Thời hạn đăng ký qua đường bưu điện: Phải được nhận trước Thứ Ha, 31 tháng 10, 2022
  • Thời hạn đăng ký trực tiếp: Thứ Ba, 8 tháng 11, 2022

Làm thế nào kiểm tra đăng ký cử tri của bạn

Bạn có thể xác nhận hiện trạng đăng ký cử tri của mình trên trang web bầu cử của Washington (bằng Tiếng Anh)

Quay lại