Magparehistro para bumoto sa Washington

Paano magparehistro para bumoto sa Washington

Mga deadline ng pagpaparehistro ng botante sa Washington

  • Deadline ng pagpaparehistro sa online Lunes, ika-31 ng 2022
  • Deadline ng pagpaparehistro sa pamamagitan ng koreo Dapat matanggap ng Lunes, ika-31 ng Oktubre 2022
  • Deadline ng personal na pagpaparehistro Martes, ika-8 ng 2022

Paano i-tsek ang inyong rehistrasyon ng botante

Maaari ninyong kumpirmahin ang istado ng inyong rehistrasyon ng botante sa website ng eleksyon ng estado ng Washington (sa Ingles).

Bumalik