Đăng ký bỏ phiếu bầu ở South Dakota

Đăng ký bỏ phiếu bầu như thế nào ở South Dakota

Đăng kí trực tuyến trên mạng hiện tại không có sẵn. Tìm hiểu các phương thức đăng kí bầu cử tại trang web bầu cử của tiểu bang South Dakota (bằng Tiếng Anh)

Thời hạn đăng ký bỏ phiếu ở South Dakota

  • Thời hạn đăng ký qua đường bưu điện: Phải được nhận vào 15 ngày trước ngày Bầu Cử
  • Thời hạn đăng ký trực tiếp: 15 ngày trước Ngày Bầu Cử

Làm thế nào kiểm tra đăng ký cử tri của bạn

Bạn có thể xác nhận hiện trạng đăng ký cử tri của mình trên trang web bầu cử của South Dakota (bằng Tiếng Anh)

Các phương cách khác để đăng ký bỏ phiếu ở South Dakota

Bạn cũng có thể tải xuống Biểu mẫu Đăng ký Cử tri Quốc gia (PDF) có sẵn bằng tiếng Anh và ngôn ngữ khác từ danh sách thả xuống bên dưới.

Quay lại