Bỏ qua để đi thẳng vào nội dung chính

Trang website chính thức sử dụng đuôi .gov
Một trang web .gov thuộc về một tổ chức chính phủ chính thức ở Hoa Kỳ

Các trang web an toàn có đuôi .gov sử dụng HTTPS
Một hình khóa ( ) hoặc https:// có nghĩa là bạn đã kết nối an toàn với trang web .gov. Chỉ chia sẽ các thông tin cá nhân trên các trang web an toàn của chính phủ.

Đăng ký bỏ phiếu bầu ở South Dakota

Làm thế nào để đăng ký bỏ phiếu

Đăng kí trực tuyến trên mạng hiện tại không có sẵn. Tìm hiểu các phương thức đăng kí bầu cử tại trang web bầu cử của tiểu bang South Dakota (bằng Tiếng Anh)

Thời hạn cuối cùng đăng ký cử tri

  • Thời hạn đăng ký qua đường bưu điện: Phải được nhận vào 15 ngày trước ngày Bầu Cử
  • Thời hạn đăng ký trực tiếp: 15 ngày trước Ngày Bầu Cử

Làm thế nào kiểm tra đăng ký cử tri của bạn

Bạn có thể xác nhận hiện trạng đăng ký cử tri của mình trên trang web bầu cử của South Dakota (bằng Tiếng Anh)

Các cách khác để đăng ký bỏ phiếu

Bạn cũng có thể tải xuống Biểu mẫu Đăng ký Cử tri Quốc gia (PDF) có sẵn bằng tiếng Anh và ngôn ngữ khác từ danh sách thả xuống bên dưới.

Quay lại