Đăng ký bỏ phiếu bầu ở Michigan

Đăng ký bỏ phiếu bầu như thế nào ở Michigan

Thời hạn đăng ký bỏ phiếu ở Michigan

  • Thời hạn đăng ký trực tuyến: 15 ngày trước Ngày Bầu Cử
  • Thời hạn đăng ký qua đường bưu điện: Phải được đóng dấu bưu điện 15 ngày trước Ngày Bầu Cử
  • Thời hạn đăng ký trực tiếp: Có sẵn cho đến và bao gồm cả vào ngày Bầu Cử

Làm thế nào kiểm tra đăng ký cử tri của bạn

Bạn có thể xác nhận hiện trạng đăng ký cử tri của mình trên trang web bầu cử của Michigan (bằng Tiếng Anh)

Quay lại