ចុះឈ្មោះដើម្បីបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Michigan

របៀបចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Michigan

ថ្ងៃផុតកំណត់ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Michigan

  • ថ្ងៃផុតកំណត់ការចុះឈ្មោះអនឡាញ៖ 15 ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត
  • ថ្ងៃផុតកំណត់ចុះឈ្មោះតាមសំបុត្រ៖ ត្រូវតែបានបោះតែមប្រៃសណីយ៍ 15 ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត
  • ថ្ងៃផុតកំណត់ការចុះឈ្មោះដោយមកផ្ទាល់៖ អាចរកបានពីឥឡូវរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោត

ររបៀបពិនិត្យមើលការចុះឈ្មោះឣ្នកបោះឆ្នោតរបស់ឣ្នក

អ្នកអាចបញ្ជាក់ស្ថានភាពការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតរបស់អ្នកនៅលើ គេហទំព័របោះឆ្នោតរដ្ឋរបស់ Michigan (ជាភាសាអង់គ្លេស)

ត្រឡប់ក្រោយ