រំលងចូលទៅមាតិកាសំខាន់

គេហទំព័រផ្លូវការប្រើប្រាស់ .gov
គេហទំព័រ .gov ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អង្គការរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក

គេហទំព័រ .gov ដែលមានសុវត្ថិភាព ប្រើប្រាស់ HTTPS
( ) or https:// ដែលមានរូបកូនសោរមានន័យថាអ្នកបានភ្ជាប់ដោយមានសុវត្ថិភាពទៅនឹងគេហទំព័រ .gov ហើយ។ ចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អ្នកតែនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការដែលមានសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណោះ។

ការបោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីឆ្នាំ 2024 ធ្វើឡើងនៅក្នុងដែនដីនិងរដ្ឋទាំង 50 ដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលនឹងតំណាងឱ្យគណបក្សនយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីទូទៅ។ សូមពិនិត្យមើលកាលបរិច្ឆេទ និងថ្ងៃផុតកំណត់នាពេលខាងមុខសម្រាប់រដ្ឋ និងគណបក្សនយោបាយរបស់អ្នក(ជាភាសាអង់គ្លេស)

បេសកកម្ម

Vote.gov គឺជាប្រភពមានអំណាចជាផ្លូវការដែលអាចទុកចិត្តបានរបស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានការបោះឆ្នោត។ ដោយសារតែការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតកើតឡើងនៅកម្រិតរដ្ឋ Vote.gov ណែនាំជនជាតិអាមេរិកឱ្យគោរពច្បាប់ចុះឈ្មោះសម្រាប់រដ្ឋរបស់ពួកគេ។

បន្ថែមពីលើការធ្វើការជាដៃគូជាមួយគណៈកម្មការជំនួយការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិក (EAC) Vote.gov សហការដោយបើកចំហជាមួយអង្គការភាគីទីបីមិនមានបក្សព័ន្ធ ក៏ដូចជាជាមួយ​​​​​មន្ត្រីបោះឆ្នោតរដ្ឋ និងមូលដ្ឋានផងដែរ។

ប្រវត្តិសាស្ត្រ

ក្រុមបុគ្គលិក USA.gov និង សមាជិកក្រុមនវានុវត្តន៍ថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតី (ជាភាសាអង់គ្លេស) បានបង្កើត Vote.gov ជាឧបករណ៍ចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតតាមអ៊ីនធឺណិតដែលគួរឱ្យទុកចិត្ត។ ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2016 Vote.gov ផ្តល់អំណាចដល់សាធារណជនជាមួយនឹងព័ត៌មានបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវ ទាន់បច្ចុប្បន្នភាព និងអាចធ្វើសកម្មភាពបាន។

ថ្ងៃនេះ ក្រុមការងារ Vote.gov បន្តកែលម្អគេហទំព័រដើម្បីបំពេញតាមគោលដៅដែលមានចែងរបស់ប្រធានាធិបតី Biden នៅក្នុង​ បទបញ្ជាប្រតិបត្តិឆ្នាំ 2021 ដែលលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលបានការបោះឆ្នោត (ជាភាសាអង់គ្លេស)។ គោលដៅទាំងនេះរួមមានការកែលម្អភាពងាយស្រួល ការបកប្រែឧបករណ៍អ្នកបោះឆ្នោតទៅជាភាសាសំខាន់ៗ និងការបង្កើនមុខងារស្វែងរកនៅលើគេហទំព័រ។

ត្រឡប់ក្រោយ