Magparehistro para bumoto sa New Jersey

Paano magparehistro para bumoto sa New Jersey

Mga deadline ng pagpaparehistro ng botante sa New Jersey

  • Deadline ng pagpaparehistro sa online Martes, ika-18 ng 2022
  • Deadline ng pagpaparehistro sa pamamagitan ng koreo Dapat na naka-postmark ng Martes, ika-18 ng Oktubre 2022
  • Deadline ng personal na pagpaparehistro Martes, ika-18 ng 2022

Paano i-tsek ang inyong rehistrasyon ng botante

Maaari ninyong kumpirmahin ang istado ng inyong rehistrasyon ng botante sa website ng eleksyon ng estado ng New Jersey (sa Ingles).

Bumalik