Magparehistro para bumoto sa New York

Paano magparehistro para bumoto sa New York

Mga deadline ng pagpaparehistro ng botante sa New York

  • Deadline ng pagpaparehistro sa online Biyernes, ika-14 ng 2022
  • Deadline ng pagpaparehistro sa pamamagitan ng koreo Dapat na naka-postmark ng Biyernes, ika-14 ng Oktubre 2022
  • Deadline ng personal na pagpaparehistro Biyernes, ika-14 ng 2022

Paano i-tsek ang inyong rehistrasyon ng botante

Maaari ninyong kumpirmahin ang istado ng inyong rehistrasyon ng botante sa website ng eleksyon ng estado ng New York (sa Ingles).

Bumalik