រំលងចូលទៅមាតិកាសំខាន់

គេហទំព័រផ្លូវការប្រើប្រាស់ .gov
គេហទំព័រ .gov ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អង្គការរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក

គេហទំព័រ .gov ដែលមានសុវត្ថិភាព ប្រើប្រាស់ HTTPS
( ) or https:// ដែលមានរូបកូនសោរមានន័យថាអ្នកបានភ្ជាប់ដោយមានសុវត្ថិភាពទៅនឹងគេហទំព័រ .gov ហើយ។ ចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អ្នកតែនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការដែលមានសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណោះ។

ចុះឈ្មោះដើម្បីបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ North Dakota

របៀបចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ North Dakota

ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមិនត្រូវបានតម្រូវទេនៅរដ្ឋ North Dakota។ ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីការបោះឆ្នោតនៅ គេហទំព័របោះឆ្នោតរបស់ North Dakota (ជាភាសាអង់គ្លេស)

ត្រឡប់ក្រោយ