រំលងចូលទៅមាតិកាសំខាន់

គេហទំព័រផ្លូវការប្រើប្រាស់ .gov
គេហទំព័រ .gov ជាកម្មសិទ្ធិរបស់អង្គការរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក

គេហទំព័រ .gov ដែលមានសុវត្ថិភាព ប្រើប្រាស់ HTTPS
( ) or https:// ដែលមានរូបកូនសោរមានន័យថាអ្នកបានភ្ជាប់ដោយមានសុវត្ថិភាពទៅនឹងគេហទំព័រ .gov ហើយ។ ចែករំលែកព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អ្នកតែនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការដែលមានសុវត្ថិភាពប៉ុណ្ណោះ។

ការបោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីឆ្នាំ 2024 ធ្វើឡើងនៅក្នុងដែនដីនិងរដ្ឋទាំង 50 ដើម្បីជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលនឹងតំណាងឱ្យគណបក្សនយោបាយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីទូទៅ។ សូមពិនិត្យមើលកាលបរិច្ឆេទ និងថ្ងៃផុតកំណត់នាពេលខាងមុខសម្រាប់រដ្ឋ និងគណបក្សនយោបាយរបស់អ្នក(ជាភាសាអង់គ្លេស)

ចុះឈ្មោះដើម្បីបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Wyoming

របៀបចុះឈ្មោះដើម្បីបោះឆ្នោត

ការចុះឈ្មោះអនឡាញគឺមិនមានទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ន។ ស្វែងយល់របៀបផ្សេងៗដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅ គេហទំព័របោះឆ្នោតរដ្ឋរបស់ Wyoming (ជាភាសាអង់គ្លេស)

កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ការចុះឈ្មោះឣ្នកបោះឆ្នោត

  • ថ្ងៃផុតកំណត់ចុះឈ្មោះតាមសំបុត្រ៖ ត្រូវតែបានទទួល 14 ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត
  • ថ្ងៃផុតកំណត់ការចុះឈ្មោះដោយមកផ្ទាល់៖ អាចរកបានពីឥឡូវរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោត

ររបៀបពិនិត្យមើលការចុះឈ្មោះឣ្នកបោះឆ្នោតរបស់ឣ្នក

អ្នកអាចបញ្ជាក់ស្ថានភាពការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់អ្នកដោយទំនាក់ទំនងទៅការិយាល័យផ្នែកចុឈ្មោះក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អ្នក។ ចុចទីនេះដើម្បីមើលព័ត៌មានទំនាក់ទំនងទៅស្មៀនប្រចាំខោនធីរបស់រដ្ឋ Wyoming (PDF) (ជាភាសាអង់គ្លេស)

ត្រឡប់ក្រោយ