Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

Ang opisyal na mga website ay gumagamit ng .gov
Ang isang website na .gov ay kabilang sa isang opisyal na organisasyon ng Pamahalaan ng Estados Unidos.

Ang ligtas na mga .gov website ay gumagamit ng HTTPS
Ang isang ( ) o https:// ay nangangaluhugan na ligtas kang nakakonekta sa isang website na .gov. Magbahagi lamang ng sensitibong impormasyon sa mga opisyal at secure na website.

Ang 2024 pangunahing eleksyon sa pagkapangulo ay magaganap sa lahat ng 50 estado at teritoryo para pumili ng mga kandidato na kakatawan sa mga partidong pampulitika sa pangkalahatang eleksyon sa pagkapangulo. Alamin ang mga paparating na petsa at mga deadline para sa inyong estado at partidong pampulitika(sa Ingles).

Magparehistro para bumoto sa Wyoming

Paano magparehistro para bumoto

Kasalukuyan walang online na pagpaparehistro na magagamit. Alamin ang mga paraan para magparehistro para bumoto sa website ng eleksyon ng estado ng Wyoming. (sa Ingles) .

Mga huling araw para sa rehistrasyon ng Botante

  • Deadline ng pagpaparehistro sa pamamagitan ng koreo Dapat matanggap 14 araw bago ang Araw ng Eleksyon
  • Deadline ng personal na pagpaparehistro Maari hanggang at kasama sa Araw ng Eleksyon

Paano i-tsek ang inyong rehistrasyon ng botante

Maaari ninyong kumpirmahin ang estado ng inyong rehistrasyon ng botante sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa inyong lokal na opisina ng rehistrasyon. I-click ito upang makita ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa clerk ng county (PDF) ng Wyoming. (sa Ingles)

Bumalik