Magparehistro para bumoto sa Connecticut

Paano magparehistro para bumoto sa Connecticut

Mga deadline ng pagpaparehistro ng botante sa Connecticut

  • Deadline ng pagpaparehistro sa online 7 araw bago ang Araw ng Eleksyon
  • Deadline ng pagpaparehistro sa pamamagitan ng koreo Dapat na naka-postmark 7 araw bago ang Araw ng Eleksyon
  • Deadline ng personal na pagpaparehistro Maari hanggang at kasama sa Araw ng Eleksyon

Paano i-tsek ang inyong rehistrasyon ng botante

Maaari ninyong kumpirmahin ang istado ng inyong rehistrasyon ng botante sa website ng eleksyon ng estado ng Connecticut (sa Ingles).

Bumalik