Magparehistro para bumoto sa Oklahoma

Paano magparehistro para bumoto sa Oklahoma

Kasalukuyan walang online na pagpaparehistro na magagamit. Alamin ang mga paraan para magparehistro para bumoto sa website ng eleksyon ng estado ng Oklahoma. (sa Ingles) .

Mga deadline ng pagpaparehistro ng botante sa Oklahoma

  • Deadline ng pagpaparehistro sa pamamagitan ng koreo Dapat na naka-postmark 25 araw bago ang Araw ng Eleksyon
  • Deadline ng personal na pagpaparehistro 25 araw bago ang Araw ng Eleksyon

Paano i-tsek ang inyong rehistrasyon ng botante

Maaari ninyong kumpirmahin ang istado ng inyong rehistrasyon ng botante sa website ng eleksyon ng estado ng Oklahoma (sa Ingles).

Iba pang mga paraan para magparehistro para bumoto sa Oklahoma

Maaari din ninyong i-download ang National Voter Registration Form (PDF) na makukuha sa Ingles at na karagdagang mga wika mula sa dropdown na menu sa ibaba

Bumalik