ចុះឈ្មោះដើម្បីបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Alaska

របៀបចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Alaska

ថ្ងៃផុតកំណត់ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Alaska

  • ថ្ងៃផុតកំណត់ការចុះឈ្មោះអនឡាញ៖ ថ្ងៃអាទិត្យ 9 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022
  • ថ្ងៃផុតកំណត់ចុះឈ្មោះតាមសំបុត្រ៖ ត្រូវតែបានបិទតែមប្រៃសណីយ៍ត្រឹមថ្ងៃ​ ថ្ងៃអាទិត្យ 9 ខែតុលា 2022
  • ថ្ងៃផុតកំណត់ការចុះឈ្មោះដោយមកផ្ទាល់៖ ថ្ងៃអាទិត្យ 9 ខែតុលា ឆ្នាំ 2022

ររបៀបពិនិត្យមើលការចុះឈ្មោះឣ្នកបោះឆ្នោតរបស់ឣ្នក

អ្នកអាចបញ្ជាក់ស្ថានភាពការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតរបស់អ្នកនៅលើ គេហទំព័របោះឆ្នោតរដ្ឋរបស់ Alaska (ជាភាសាអង់គ្លេស)

ត្រឡប់ក្រោយ