Magparehistro para bumoto sa Alaska

Paano magparehistro para bumoto sa Alaska

Mga deadline ng pagpaparehistro ng botante sa Alaska

  • Deadline ng pagpaparehistro sa online Linggo, ika-9 ng 2022
  • Deadline ng pagpaparehistro sa pamamagitan ng koreo Dapat na naka-postmark ng Linggo, ika-9 ng Oktubre 2022
  • Deadline ng personal na pagpaparehistro Linggo, ika-9 ng 2022

Paano i-tsek ang inyong rehistrasyon ng botante

Maaari ninyong kumpirmahin ang istado ng inyong rehistrasyon ng botante sa website ng eleksyon ng estado ng Alaska (sa Ingles).

Bumalik